تبلیغات
بستمش ، واسه اینکه خودم نبودم

بستمش ، چون دلم نیومد واسه خیلی چیزا خواهر کوچیکمو محکوم کنم

بستمش ، چون روزگار رنگ عوض میکنه و بد و خوب میشه

بستمش ، چون ....

بیخیال ، بستمش